XX Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2019

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

ogłasza

 XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Włodzimierza Pietrzaka pod hasłem „Po możliwe nie warto wyciągać ręki

 

Cel Konkursu:

 • stworzenie wydarzenia literackiego
 • promowanie twórców poezji
 • integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: głównej od 18 roku życia i młodzieżowej od 13 do 18 roku życia, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Jubileuszowo wokół Pietrzaka”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
 2. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
 3. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
 4. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której należy umieścić oświadczenie wraz z danymi osobowymi autora (załącznik do regulaminu)
 5. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
 6. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:
 • zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
 • zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 2 regulaminu),
 • utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła,
 • zestawy bez podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe.

  7.  Prace konkursowe prosimy przesyłać do 20 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek
z dopiskiem: Konkurs poetycki.

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
  – pieniężne dla Laureatów w kategorii głównej od 18 roku życia: I, II, III nagroda oraz w kategorii Lokalny Poety – za wiersze związany z tematyką Konkursu
  – rzeczowe dla Laureatów w kategorii młodzieżowej od 13 do 18 roku życia za wiersze związane z tematyką Konkursu. 
 2. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
 3. Uczestnik nagrodzony w jednej z kategorii, nie może otrzymać nagrody w pozostałych kategoriach.
 4. Pula nagród w konkursie wynosi 4200 zł, przy czym nagrody finansowe wynoszą 3000 zł a nagrody rzeczowe 1200 zł.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.
 6. Obecność w powyższym wydarzeniu (wymienionym w punkcie 12) osób, których wiersze zostały nagrodzone w Konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.    
 7. Organizator zapewnia nocleg dla Laureatów z 16/17 listopada 2019 r.
 8. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 10. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, stanowiącego załącznik do regulaminu.
 11. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 900 do 1830. Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pawłowska.

 Więcej informacji: http://biblioteka.turek.net.pl/xx-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-wlodzimierza-pietrzaka-ogloszony/

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat

  Plakat