Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. STANISŁAWA GABRYELA W GORLICACH

 

Dostępność cyfrowa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mbpgorlice.info

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach:

 • Telefon: +48 18 352 19 62
 • E-mail: bibliotekagorlice@interia.pl
 • Adres korespondencyjny: ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice

Filia Biblioteka Naukowo-Techniczna

 • Michalusa 1G (budynek AP-Media)
 • 18 534 65 65
 • e-mail: bnt@mbpgorlice.info

Filia Magdalena

 • Słoneczna 2
 • 18 352 54 13
 • email: magdalena@mbpgorlice.info

 Filia Zawodzie

 • Pod Lodownią 12
 • 18 352 68 88
 • e-mail: zawodzie@mbpgorlice.info

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 17.07.2015 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.12.2019 r.

 

Strona internetowa biblioteki jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część zamieszczonych na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów video/multimedialnych. 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów,
 • możliwość powiększania wielkości liter,
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej grafik,
 • podstawowych informacji o Bibliotece w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MBP w Gorlicach.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz przemieszczać się za pomocą klawisza „TAB”.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-01.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W MBP w Gorlicach do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Daniel Sokołowski, e-mail:bibliotekagorlice@interia.pl , telefon: 18 352 19 62 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o który element strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela w Gorlicach lub jej zawartości chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach dołoży wszelkich starań, aby zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba MBP Gorlice:

Budynek 2 piętrowy, główne wejście od ul. Jagiełły. Nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych. Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo. Drogi ewakuacyjne są oznaczone kontrastowo. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 • Filia Biblioteka Naukowo-Techniczna:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze budynku. Wejście od strony ul. Michalusa. Na zewnątrz budynku brak barier dla osób niepełnosprawnych. Korytarz oraz pomieszczenie biblioteki są dostępna dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

 • Filia Magdalena:

Budynek piętrowy. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze, ze względu na rozwiązania architektoniczne, wejście do biblioteki jest bezpośrednio z poziomu ulicy. Na zewnątrz budynku brak barier dla osób niepełnosprawnych - jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przy budynku znajduje się wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych. 

 • Filia Zawodzie:

Budynek piętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Wejście od strony ul. Pod Lodownią. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych