Projekt wspomagający edukację w zakresie wiedzy o nałogach 2006

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2015
Projekt został pomyślany jako wdrażane stopniowo długofalowe działanie, adresowane do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży z terenu Gorlic. Wykorzystuje posiadane przez Miejską Bibliotekę Publiczną zasoby książkowe z dziedzin: psychologia, pedagogika, nałogi, a także nowoczesne media i sprzęt – przenośny komputer, płyty CD i DVD.

Realizując projekt biblioteka spełnia swą, zapisaną w statucie, funkcję edukacyjną, ale również wykracza poza ścisłe zadania statutowe, spełniając funkcję terapeutyczną i opiekuńczą. Takie pojmowanie zadań mieści się w nowoczesnym spojrzeniu na działalność bibliotek jako centrów edukacji, informacji i "machiny spędzania czasu wolnego" oraz instytucji działających na rzecz tolerancji i przeciw wykluczeniu społecznemu.

Harmonogram projektu:

MODUŁ I – dla dzieci w wieku 7-10 lat

Temat: W BIBLIOTECE JESTEM BEZPIECZNY
Forma: spotkanie z książką i filmem, rozmowa
Cel: zdobycie zaufania grupy i stworzenie jej poczucia bezpieczeństwa
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: bezpieczne i spokojne spędzenie czasu wolnego, odreagowanie stresów
Osoba odpowiedzialna: pracownik Czytelni dla Dzieci i Młodzieży

Temat: UCZĘ SIĘ WALCZYĆ ZE STRESEM
Forma: warsztaty z wykorzystaniem technik pedagogiki zabawy, rozmowa
Cel: zapoznanie z technikami odreagowywania stresów
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: znajomość technik odreagowywania stresów, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
Osoba odpowiedzialna: pracownik Czytelni dla Dzieci i Młodzieży

Temat: UZALEŻNIENIA – CO TO TAKIEGO?
Forma: pogadanka, rozmowa
Cel: zapoznanie z niebezpieczeństwami wynikającymi z uzależnień
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: znajomość niebezpieczeństw wynikających z uzależnień
Osoba odpowiedzialna: psycholog

Temat: JA I MOJA RODZINA
Forma: warsztaty
Cel: uświadomienie, na czym może polegać dysfunkcyjność rodziny z problemem alkoholowym
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: zmniejszenie poczucia winy dziecka za dysfunkcyjność rodziny z problemem alkoholowym
Osoba odpowiedzialna: psycholog, pedagog

Temat: LUBIĘ TU BYĆ!
Forma: warsztaty z elementami pedagogiki zabawy, projekcja filmu
Cel: kreowanie biblioteki jako miejsca dającego poczucie bezpieczeństwa
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: bezpieczne i spokojne spędzenie czasu wolnego, odreagowanie stresów
Osoba odpowiedzialna: pracownik Czytelni dla Dzieci i Młodzieży

Temat: KLEJ SŁUŻY DO KLEJENIA A PROSZEK DO PRANIA
Forma: pogadanka, rozmowa
Cel: ukazanie problemu narkotykowego
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: rozbudzenie świadomości niebezpieczeństwa kontaktu z narkotykami
Osoba odpowiedzialna: psycholog, pedagog

Temat: INTERNET – OKNO NA ŚWIAT
Forma: warsztaty z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
Cel: zapoznanie z podstawami bezpiecznego korzystania z internetu
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia Komputerowa
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: podstawowa umiejętność korzystania z internetu, bezpieczne i spokojne spędzenie czasu wolnego
Osoba odpowiedzialna: pracownik Czytelni dla Dzieci i Młodzieży, informatyk

Temat: ZAUFANIE – MIEĆ CZY NIE MIEĆ?
Forma: pogadanka, rozmowa
Cel: zapoznanie z zagrożeniami wynikającymi z nadużycia zaufania dziecka ("zły dotyk", kradzież, dealer narkotykowy etc.)
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: podstawowa umiejętność rozeznania sytuacji zagrożenia
Osoba odpowiedzialna: psycholog, pedagog

Temat: AUU ...TO BOLI!
Forma: pogadanka, rozmowa
Cel: zapoznanie z podłożem agresji i przemocy oraz sposobami reagowania
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: znajomość możliwości szukania pomocy w przypadku bycia ofiarą przemocy
Osoba odpowiedzialna: psycholog, pedagog

Temat: BIBLIOTEKA SPEŁNIA MARZENIA
Forma: warsztaty z elementami pedagogiki zabawy, projekcja filmu
Cel: prezentacja alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego
Liczba uczestników: do 10 osób
Miejsce spotkań: MBP, Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: poznanie atrakcyjności ofert MBP dla młodego czytelnika (m.in. na wakacje, czyli czas, kiedy najwięcej dzieci sięga po narkotyki i alkohol)
Osoba odpowiedzialna: pracownik Czytelni dla Dzieci i Młodzieży

MODUŁ II – dla dzieci w wieku 11-16 lat

Temat: GEN UZALEŻNIEŃ – MÓJ GEN?
Forma: pogadanka, film, dyskusja
Cel: zapoznanie z niebezpieczeństwami wynikającymi z uzależnień
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: szkoła, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu
Oczekiwane rezultaty: znajomość niebezpieczeństw wynikających z uzależnień
Osoba odpowiedzialna: psycholog, pracownik Oddziału dla dzieci i Młodzieży

Temat: KSIĄŻKI NA WSZYSTKIE TEMATY
Forma: booktalking
Cel: zapoznanie w atrakcyjnej formie booktalking z wybranymi pozycjami książkowymi nt. uzależnień
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: szkoła, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu
Oczekiwane rezultaty: podstawowa wiedza nt. zbiorów MBP w zakresie omawianych tematów
Osoba odpowiedzialna: pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Temat: DRAGI? NIE BIORĘ!
Forma: zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, film, dyskusja
Cel: zapoznanie ze zbiorami książkowymi i multimedialnymi MBP w zakresie podanego tematu
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: MBP – Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Główna, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: umiejętność wyszukiwania informacji na podany temat i selekcji informacji
Osoba odpowiedzialna: pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, pracownik Czytelni Głównej

Temat: W MOJEJ RODZINIE SIĘ PIJE
Forma: pogadanka, warsztaty, dyskusja
Cel: zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym, ruchem AA, Al-anon, Al-ateen, DDA
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: MBP – Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: umiejętność rozeznania zagrożenia, znajomość form pomocy i grup wsparcia AA, Al-anon, Al-ateen, DDA, podstawowa wiedza w zakresie 12 kroków
Osoba odpowiedzialna: psycholog (psychiatra) – terapeuta, pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Temat: UMIEM SOBIE ZORGANIZOWAĆ CZAS!
Forma: prezentacja multimedialna
Cel: zapoznanie z ofertą MBP w zakresie form pracy z młodym czytelnikiem – warsztatami, spotkaniami, wystawami, edukacją czytelniczą i medialną, Czytelnią Komputerową etc.
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: szkoła, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu
Oczekiwane rezultaty: znajomość oferty MBP skierowanej do młodego czytelnika
Osoba odpowiedzialna: pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, informatyk

Temat: "KOALA", ALE NIE MIŚ
Forma: warsztaty
Cel: unaocznienie istoty współuzależnienia (koalkoholicy)
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: szkoła, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu
Oczekiwane rezultaty: znajomość mechanizmów współuzależnienia, uświadomienie braku odpowiedzialności dziecka za pijącego rodzica
Osoba odpowiedzialna: psycholog, pedagog, pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Temat: KIM CHCĘ ZOSTAĆ?
Forma: warsztaty (wg projektu Korpusu Pokoju)
Cel: wskazanie na znaczenie predyspozycji psychicznych w wyborze zawodu, zapoznanie ze zbiorami MBP w zakresie omawianego tematu
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: MBP – Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: refleksja nt. własnych wyborów zawodu, znajomość zbiorów MBP w zakresie omawianego tematu
Osoba odpowiedzialna: pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Temat: AGRESOR I OFIARA – JAK SIĘ ŻYJE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ
Forma: warsztaty
Cel: wskazanie źródeł agresji i przemocy w grupach rówieśniczych
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: MBP – Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: umiejętność rozeznawania sytuacji zagrożenia
Osoba odpowiedzialna: pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży

Temat: NIE WIESZ? ZAPYTAJ W BIBLIOTECE!
Forma: zajęcia edukacji czytelniczej i medialnej, prezentacja multimedialna
Cel: zapoznanie z ofertą MBP w zakresie wyszukiwania i udzielania informacji na zadane tematy (pod kątem egzaminów)
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: MBP – Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia Główna, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu w czwartek
Oczekiwane rezultaty: znajomość oferty MBP w zakresie wyszukiwania i udzielania informacji na zadane tematy
Osoba odpowiedzialna: pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, pracownik Czytelni Głównej

Temat: PAMIĘĆ "NIEZDILEJTOWANA"
Forma: prezentacja multimedialna
Cel: prezentacja zbiorów MBP pod kątem przygotowania do egzaminów
Liczba uczestników: klasa (ok. 20-30 osób)
Miejsce spotkań: szkoła, godzina wychowawcza
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu
Oczekiwane rezultaty: znajomość zbiorów MBP z różnych dziedzin nauki – pod kątem możliwości wykorzystania ich podczas egzaminów
Osoba odpowiedzialna: pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, informatyk

Kierownik projektu:
mgr Aldona Bilska, młodszy bibliotekarz, pracownik Oddziału dla Dzieci
tel. 018 352 19 62
e-mail:oddzialdladzieci@mbpgorlice.info